Prijavnica na Delo mene išče 2019 - Stran 1

Prosimo vas, da izpolnite spodnji obrazec in tako potrdite svojo udeležbo na kariernem dnevu Delo meNE išče, ki bo potekal 17. aprila 2019 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

PRIJAVA NA HITRE ZMENKE NI VEČ MOŽNA.

Please fill in the questionnaire below to confirm your attendance on the career fair Delo meNE išče, taking place on 17. April 2019 at Faculty of Economics, University of Ljubljana. 

THE APPLICATIONS FOR SPEED INTERVIEWING ARE CLOSED. 

*

Ime / Name

*

Priimek / Surname

*

E-mail naslov / E-mail address 

(npr. janez.novak@gmail.com)

*

Izobraževalna ustanova / Educational institution

Ekonomska fakulteta, Fakulteta za upravo, Fakulteta za elektrotehniko, itd.

Aktivnosti na dogodku /Activities at the event:


1. AmCham poslovni zajtrk / AmCham business breakfast (in English)

AmCham poslovni zajtrk je mesečno srečanje, kjer se naslavljajo različne aktualne tematike in izmenjujejo dobre poslovne prakse, obenem pa predstavlja odlično priložnost za širjenje priložnosti in znanj. Tokratni poslovni zajtrk bo razpravljal o tematiki "Prototip države za talente".

AmCham business breakfast is a monthly meeting that draws business communities, diplomats, decision-makers, and the media together. It offers content in a positive way, through dialogue, conversation, and the interaction of different opinions. The topic of this business breakfast will be "A State For Talents - How Can Slovenia Become a Prototype?"  


2. Sprehod med stojnicami / Exhibition booths exploration 


3. Predstavitve podjetij in organizacij / Presentation of career opportunities within the companies (some will be held in English)

Potekale bodo vzporedne predstavitve podjetij in kariernih priložnosti (30 min + 15 min za vprašanja). 

Representatives of the companies will parallelly present career opportunities and benefits of employment (30 min + 15 min for questions). 


 4. Hitri zmenki / Speed interviewing 

Hitri zmenki predstavljajo možnost osebnega stika študentov s kadroviki in direktorji uspešnih podjetij. Namen hitrih zmenkov je v kar najhitrejšem času (7 min) ugotoviti ali obstaja zanimanje in »privlačnost« med študentom in podjetjem.

The idea of a speed interview comes from the concept of speed dating, therefore the format is pretty similar. A number of stations are set up that candidates move between, with the interviewer at each station asking questions. You have 7 minutes to impress your future employer!


5. Okrogla miza / Round table

Soočenje med študenti in predstavniki podjetij.

Students vs. HR managers 


6. Predstavitev dobre prakse Philip Morris / Best practice presentation - Philip Morris (in English)

Podjetje Philip Morris je bilo že tretje leto zapored imenovano kot "Global Top Employer" s strani Top Employers Institute.

Philip Morris has been named Global Top Employer for the third year in a row by Top Employers Institute.


Program si lahko ogledate na spletni strani kariernega dneva / The programme is available at www.ef.uni-lj.si/dmi/program

*

Katerih aktivnosti na dogodku se boste udeležili? / Which activities will you attend? 

V primeru da označite "Predstavitev podjetij in organizacij" in/ali "Hitri zmenki" se vam bo prikazal seznam podjetij. Označite podjetja katerih predstavitev in/ali hitrih zmenkov se želite udeležiti. / In case you mark "Presentation of career opportunities within the companies" or/and "Speed interviewing" you will see a list of the companies. Please mark which presentations or/and speed interviews you would like to attend. 

*

S katerim podjetjem bi se radi soočili na hitrih zmenkih? Označite podjetje in termin (max. 2 podjetja). Število udeležencev je omejeno, zato bomo izvedli selekcijo. / Which employers would you like to meet during speed interviewing sessions? Mark the company and the time slot (max. 2 companies). The number of participants is limited, so we will make a selection.  

11:15 - 12:00 14:45 - 15:30 
Iskraemeco 
KPMG 
Kuehne + Nagel 
LEK 
MDM 
Philip Morris 
PwC 
Ernst & Young
Knauf Insulation
*

Pripnite vaš življenjepis / Please attach your CV. 

V primeru, da preko spletne prijave naložite svoj življenjepis in podate soglasje za njegovo obdelavo za namen povezovanja primernih kandidatov z delodajalci, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki ne izhajajo samo iz podane prijave pač pa tudi naloženega življenjepisa, ki jih potrebujemo za izvajanje storitve povezovanja in posredovanja vaših življenjepisov zainteresiranim delodajalcem. Ti osebni podatki so: Ime in priimek, Naslov, E-naslov, Telefonska številka, Datum rojstva, Državljanstvo, Delovne izkušnje, Vaša znanja in ostali podatki povezane z vašim življenjepisom. Osebne podatke kot so navedeni zgoraj obdelujemo v skladu z navedenim namenom za čas samega dogodka kot tudi kasneje, do preklica. Preklic soglasja o obdelavi osebnih podatkov je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si. In case you upload your CV and submit your consent for processing it for the purpose of connecting suitable candidates with employers, we also collect other personal information that does not only arise from the given application, but also the uploaded CV required for the implementation services of linking and forwarding your CV to interested employers. These personal details are: Name, Address, E-mail, Telephone number, Date of birth, Citizenship, Work experience, Level of Education and other information related to your CV. Personal data as mentioned above is processed according to the stated purpose for the time of the event itself, as well as later until canceled. The cancellation of the consent to the processing of personal data can be done by sending a message to the e-mail address cpoef@ef.uni-lj.si.

Predstavitev katerih podjetij se želite udeležiti? / The presentations of which companies would you like to attend?

Termin / Time slot - od 9:15 do 10:00 ure 

Termin / Time slot: 10:15 - 11:00

Termin / Time slot: 11:15 - 12:00

Termin / Time slot :13:00 - 13:45

Termin / Time slot: 14:45 - 15:30

Termin / Time slot: 15:30 - 16:15 

*

Strinjam se s politiko varovanja osebnih podatkov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in CPOEF (organizatorja in izvajalca dogodka) ter prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko zgoraj vpisane osebne podatke obdelujeta z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po elektronski pošti ali telefonu kontaktirata v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter me obveščata o prihodnjih dogodkih namenjenih študentom. Podatki udeležencev se za potrebe obveščanja (ime, priimek in elektronski naslov) obdelujejo do preklica. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.

I agree with the personal data protection policy of the Faculty of Economics of the University of Ljubljana and the CPOEF (organizer and event provider) and voluntarily give explicit consent to process personal data entered above in order to keep records of the participants of the event and contact me by e-mail or phone regarding the application, the course, the content of the event and my satisfaction with it and inform me about future events for students. The information of the participants is processed for the purpose of notification (name, surname and e-mail address) until cancellation. The cancellation of the consent can be done by sending a message to the e-mail address cpoef@ef.uni-lj.si.

Organizatorja dogodka obveščata vse udeležence, da bo na dogodku »karierni dnevi DMI 2019« uporabljena oprema za zajem slikovnega materiala (snemanje). Izvajalec bo za potrebe promocije dogodka, spletne objave fotografij, snemal izvedbo dogodka. Izvajalca si skladno s prakso Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije pridržujeta pravico, da bosta udeležbo in udejstvovanje posamičnih udeležencev na samem dogodku razumela kot  aktivno izjavo volje, da se udeleženci strinjajo s snemanjem dogodka in dejstvom, da bosta izvajalca pridobljene slikovne zapise uporabila za prej naštete namene. Izvajalca s to izjavo seznanjata vse udeležence z dejstvom, da je udeležba na dogodku prostovoljna, ter da v primeru, če se kateri izmed udeležencev ne strinja z zajemom fotografij in opisano obdelavo zajetega gradiva, naj to jasno izrazi organizatorju dogodka na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si. 

The organizers of the event are notifying all participants of the career fair Delo meNE išče that there will be photo and video documentation of the event. The career fair will be documented for the purpose of promotion of the event and online publishing of the photographs. In accordance with the practice of the Information Commissioner of the Republic of Slovenia, the organizer reserves the right to perceive the participation at the event as an active declaration of will, stating that the participants agree with the recording of the event and the fact that the acquired images will be used for the aforementioned purposes. With this statement, the organizer informs all participants about the voluntary nature of the event participation. Furthermore, in case one of the participants does not agree with such documentation of the event and the description of the processing of the obtained material, this should be clearly declared to the organizer of the event via the e-mail address cpoef @ ef .uni-lj.si.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>